top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COACHING DE LOTUS

Algemeen:
 

Geen enkele behandeling bij Coaching De Lotus mag in plaats komen van een behandeling door een reguliere arts. In voorkomende gevallen zal Daisy Boogaerts je terugverwijzen naar je arts.
 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Coaching De lotus, gevestigd Mosvennestraat 20B, Te Langdorp en de praktijk te Plaats Vondel 14a, 3272 Testelt.

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Coaching De Lotus wenst af te nemen/ afneemt.
 

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant)

Definitie diensten: Coaching, Workshops en Hypnotherapie

Definitie deelnemer: de persoon die effectief deelneemt aan de activiteit.

Definitie losse sessie: dit komt overeen met 1 coachingsmoment

Definitie traject: dit komt overeen met een vooraf uitgestippelde workshop van meerdere momenten en sessies. Dit wordt in 1 geheel aangekocht.

2. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vast gelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail.
 

3. Betaling en facturering
 

De tarieven voor consulten c.q. losse sessies zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst te vinden op de website en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
 

3.1 Coaching De Lotus zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten tenzij er cash werd betaald ter plekke.

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.


3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Coaching De Lotus heeft plaatsgevonden.

3.4 Coaching De Lotus is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden met cash of op de bankrekening van Coaching De Lotus zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Coaching De Lotus aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.6 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Coaching De Lotus ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

4. Annulering door opzegging van en verhindering van workshops

4.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een workshop te beëindigen.


4.2 Annulering van deelname respectievelijk opzegging van de overeenkomst door de cliënt dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Coaching De Lotus

4.3 Bij annulering van de deelname aan workshops door de cliënt geldt:

a. tot 2 weken voor aanvang zal het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald worden
b. vanaf minder dan 2 weken voor aanvang zal 50% van het betaalde bedrag terugbetaald worden
c. vanaf 1 week voor aanvang zal niets terugbetaald worden

d. in geval van ongeval of ziekte wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald na voorleggen van een doktersattest

4.4 Coaching De Lotus behoudt zich het recht om tot 1 week voor de start van de workshop, de workshop te annuleren indien er zich onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven zoals vermeld in de beschrijving van de workshop. In dat geval wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort op de rekening van de cliënt binnen een termijn van 1 week.

5. Annulering door opzegging van en verhindering van consulten.

5.1 Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

– Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
– Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
– De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Coaching De Lotus is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Coaching De Lotus zelf.


6.2 Indien en voor zover op Coaching De Lotus enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Coaching De Lotus de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.


6.3 Afgezien van de in artikel 5.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Coaching De Lotus in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.


6.4 Iedere schade jegens Coaching De Lotus, behalve een schade die door Coaching De Lotus is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

7. Overmacht

7.1 Indien Coaching De Lotus door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Coaching De Lotus gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Coaching De Lotus op betaling door cliënt voor reeds door Coaching De Lotus verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.


7.2 Coaching De Lotus zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Coaching De Lotus heeft slechts een inspanningsverplichting.

7.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Coaching De Lotus) waardoor Coaching De Lotus tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme, storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Coaching De Lotus kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

8. Uitvoering door derden
 

8.1 Coaching De Lotus is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Coaching De Lotus zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of Coaching De Lotus daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

9.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een workshop van Coaching De Lotus of andere cliënten/deelnemers aan een workshop hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Coaching De Lotus/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

10. Intellectuele eigendomsrechten
 

10.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende informatie die voortkomt uit de werkzaamheden van Coaching De Lotus berusten bij Coaching De Lotus of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

10.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 10.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

10.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coaching De Lotus is het niet toegestaan om enig door Coaching De Lotus aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.


10.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Coaching De Lotus geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

11. Persoonsgegevens
 

11.1 Coaching De Lotus behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.


11.2 Coaching De Lotus neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een workshop. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening door Coaching De Lotus.


11.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.


11.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Coaching De Lotus en Coaching De Lotus zal de informatievoorziening dan stop zetten.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

12.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.


12.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven, onverminderd het recht van Coaching De Lotus een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde.

bottom of page